Stadgar

1. Mål

Kulturföreningen Fogelstad är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med syfte:

att ”vara en fristad, ett lufthål i denna värld av isolering bakom skiljande murar – klassmurar, åsiktsmurar, yrkesmurar, partimurar – så att man om möjligt där skulle kunna dra ett djupt och fritt andetag endast och allenast i egenskap av människa – medborgare.” Honorine Hermelin 1935

att sprida kunskap om de idéer och den verksamhet som den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad stod för, och i dagens samhälle söka utveckla dessa idéer och denna verksamhet.

2. Medlemskap

Medlem kan enskild person bli, som är villig att stödja och verka för föreningens syften. Stödjande medlemskap är öppet för föreningar, organisationer, institutioner och liknande.

3. Organisation

Föreningens organ är

– årsmötet

– styrelsen

– föreningens revisorer

– valberedningen

4. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är lika med tiden från årsmöte till årsmöte. Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

5. Årsmötet

Ordinarie årsmöte hålls varje år under första kvartalet.

Vid årsmötet har närvarande enskild medlem som erlagt medlemsavgiften yttrande-, förslags- och rösträtt.

Stödjande medlem som erlagt medlemsavgiften har yttranderätt.

Ordinarie årsmöte kallas av styrelsen minst fyra veckor före den tid då det ska hållas.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

Nomineringar till föreningsuppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast två veckor före mötet.

Stämmohandlingar (styrelsens yttrande över motioner, styrelsens förslag, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag, styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan samt övriga handlingar) ska vara tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före mötet.

Extra årsmöte kallas av styrelsen med angivande av vilket/vilka ärenden som ska behandlas senast tre veckor i förväg. Endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas på extra årsmöte.

Om en fjärdedel av föreningens medlemmar begär det skriftligt ska styrelsen inom två veckor kalla till extra årsmöte för att behandla de ärenden som föranlett begäran.

På extra årsmöte får inte frågan om upplösning av föreningen beslutas.

6. Ärenden som ska avgöras av ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden avgöras:

1. Frågan om mötet kallats i behörig ordning

2. Godkännande av dagordningen

3. Fastställande av röstlängd vid mötet

4. Val av mötesfunktionärer

– ordförande

– sekreterare

– två protokolljusterare

– två rösträknare

5. Styrelsens, projektens och arbetsgruppernas redovisning

6. Styrelsens ekonomiska redovisning

7. Revisorernas berättelser

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Ekonomi och verksamhetsplan

– styrelsens förslag till verksamhetsplan

– styrelsens förslag till budget

– fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

10. Val av styrelse och övriga funktionärer enligt punkt 11 i stadgarna

11. Övriga förslag från styrelsen

12. Motioner

13. Övriga frågor

7. Styrelsen

Till ledamot i styrelsen kan enskild medlem som betalt medlemsavgiften utses.

Styrelsen består av lägst sju och högst tio ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer som verksamheten kräver.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst hälften av ledamöterna begär detta. Styrelsen ska ha minst fyra sammanträden per verksamhetsår.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid lika röstetal avgör sittande ordförandes röst.

Styrelsen ska avlämna yttrande över inkomna motioner till årsmötet.

8. Styrelsens organ

Styrelsen utser ledning för projekt som årsmötet beslutat om (projektledning). Styrelsen kan delegera beslutanderätt i visst ärende till arbetsutskott.

Styrelsen kan utse arbets- och/eller referensgrupper som styrelsen anser främjar verksamheten eller projekt.

Styrelsen svarar inför årsmötet för de organ som styrelsen tillsätter. Dessa ska hålla styrelsen underrättad om sin verksamhet och är ansvarig inför denna.

9. Revisorerna

Föreningens revisorer utses på årsmötet för ett år.

Revisorerna har rätt att närvara vid all verksamhet i föreningen och rätt att ha insyn i alla förhållanden inom föreningen.

Revisorerna ska senast två veckor före årsmötet överlämna sin berättelse till styrelsen.

10. Valberedningen

Valberedningen utses av årsmötet för ett år. Antalet ledamöter i valberedningen ska vara tre. Varje enskild medlem har rätt att lämna förslag till föreningsfunktionärer.

11. Val vid årsmöte

Vid årsmötet ska följande val förrättas:

– val av ordförande för ett år

– val av halva antalet övriga styrelseledamöter för två år

– val av två revisorer för ett år

– val av valberedning för ett år

12. Motioner

Varje enskild medlem har rätt att inlämna motioner (förslag) till årsmötet.

13. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och/eller den styrelsen utser för visst ärende eller typ av ärenden.

Civilrättsligt avtal som ingås med föreningen som part ska tecknas av ordföranden och minst en annan ledamot gemensamt.

14. Mottagande av gåvor m m

Styrelsen har rätt att ta emot gåvor och stöd till föreningen under förutsättning att dessa inte är förknippade med villkor som strider mot föreningens syften eller kan medföra att dessa ifrågasätts.

15. Ändring av stadgar

Ändring av stadgar ska för att vara giltiga behandlas av två föreningsårsmöten varav det ena ska vara ordinarie.

16. Upplösning av föreningen

Frågan om upplösning av föreningen ska behandlas vid två årsmöten varav det beslutande ska vara ordinarie.

Om föreningen upplöses ska dess tillgångar tillfalla annan ideell kulturverksamhet vars mål och syften överensstämmer med föreningens.